Preporuke za menadžment i monitoring mreže

Cilj dokumenta je da pruži uvid u osnovne NMS aktivnosti, zajedno s preporukama za administratore kampus i/ili lokalnih mreža koji planiraju da primene NMS alat unutar svojih mreža.

Dokument počinje razmatranjem topologije mreže. Promene u topologiji su predložene u skladu sa idejom da bi većina NMS aktivnosti trebalo da se odvijaju kroz menadžment segment mreže. Dve alternative su razmatrane. Menadžment mreža i produkciona mreža mogu biti fizički odvojene mreže (out-band management segment) ili mogu da dele istu fiziču infrastrukturu (VLAN segment mreže).

Dokument identifikuje najmanje tri komponente koje bi trebalo da budu pokrivene Network Managament System-om. To su upravljanje konfiguracijama i upravljanje logovima, uz već prepoznatu Network Monitoring komponentu koja se impementira upotrebnom nekog od NMS softverskih paketa.

Dokument ukratko opisuje načešće korištene portokole za upravljanje i njihovu upotrebu u različitim okruženjima i na različitim tipovima uređaja u mreži (tj. mrežni uređaji, serveri, UPS uređaji, A/C), uz uslov da ne ugrožavaju sigurost mreže.

Dokument možete preuzeti ovde.